loggo
rubrik

hem om oss kurser och  utbildningar terapi material kontakt

Terapi

Vad är kognitiv psykoterapi?

Inom kognitiv terapi finns vissa grundelement som de flesta kognitiva terapeuter tillämpar och omfat-tas av; att man ger akt på hur en människa beskri-ver sig själv, hur hon pratar om sig själv och andra samt hur förhållandet ser ut mellan hennes tankar, känslor och beteenden. Dvs. att titta på sina olika tankemönster och att utmana gamla invanda mönster är viktiga inslag i terapin.

Ett annat exempel där kognitiva terapeuter har ge-mensamma nämnare är att man ofta, tillsammans med patienten, kommer överens om lämpliga hem-uppgifter, mellan sessionerna. Terapin försiggår inte bara här och nu mellan terapeut och patient, utan även mellan sessionerna.

Kognitivt Forum
väljer att lägga fokus på vad vi kallar den sokratis-ka utgångspunkten. Det innebär att vi, tillsammans med patienten, försöker kartlägga vad som är vik-tigt i livet för patienten att uppnå - vilka värden som upplevs som angelägna att leva efter. Vi ser män-niskan som en aktiv medskapare i sitt eget liv. Det innebär att vi försöker hitta funktionaliteten eller själva poängen med det vi har gjort och fortfarande gör, både i form av tankar, affekter och handlingar.

Många patienter har ofta en negativ syn på sig själv och de val de har gjort. Eller man ser sig själv som ett problem, istället för att man av och till
har problem i livet. Att öka förståelsen för sina egna val, ökar samtidigt möjligheten att välja nya eller andra vägar i livet.

 

Herakleitos

Hur går det till?
Att gå i terapi är ett svårt och stort beslut. Behovet av en terapeut är ofta en konsekvens av att man upplever de egna lösningsstrategierna som verk-ningslösa, och att man behöver professionell hjälp. Därför är det viktigt att skapa en god och förtroen-defull kontakt för att därifrån kunna bestämma sig för vad som är angeläget att arbeta med. Vid de två/tre första samtalen kartlägger vi tillsammans på vilket sätt patienten upplever sig själv och sin situa-tion. Vi försöker tillsammans hitta både funktionalite-ten och vad som kan tänkas upprätthålla det ”prob-lematiska”. Efter c:a tre tillfällen sätter vi rubriker på problemområden som känns angelägna att arbeta med, för att på så sätt tillsammans hitta ett fokus för terapin. Tidigt i kontakten introducerar vi patienten i den kognitiva modellen som en hjälp att rikta upp-märksamheten på det som för tillfället är mest väsentligt.

För vem?
Hos oss tar vi emot både privatbetalande patienter, likväl som patienter från psykiatri och kriminalvården.